Cele projektu
» Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy. Jest to długoterminowa korzyść, do osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia do której przyczyni się niniejszy projekt. Cel ten jest spójny z celem określonym dla Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych i jednocześnie wynika ze zidentyfikowanych problemów. Odpowiednio zorganizowane przygotowane oddziały/kliniki/zakłady w istotny sposób przyczynią się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, zarówno w zakresie poprawy dostępu dla grup i osób zmarginalizowanych jak i dostępności przestrzennej poszczególnych terytoriów. Projekt zapewnia dostęp ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawia efektywność systemu opieki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.

 

Cel bezpośredni: zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, który jest możliwy do osiągnięcia poprzez doposażenie Klinik, Oddziałów i Pracowni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.