Planowane efekty
» Planowane efekty

Planowane efekty:

 

I. Wskaźniki produktu

 

 1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego – 1 szt.
 3. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medyczne - 16 970 630,69 PLN
 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 szt.
  Wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w 2020 roku.

 

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 

 1. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wartość bezwzględna) - 76.667 soby/rok
 2. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wartość względna, tj. przyrost wskaźnika) - 1.209 soby/rok
 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1 EPC
 4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostał formy – 1 EPC
  Wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w 2021 roku.